Easierphone and Easierphone asistant terms of use

Obowiązuje od: 7 czerwca 2021 r.


The following terms of use (Terms of Use) constitute an agreement between you and Pappy GmbH (Pappy), having its place of business at Flüelastrasse 6, 8048 Zürich, Switzerland. This Terms of Use governs your use of Software and Services (as specified below). These Terms of use apply to the Apps “Easierphone”, “Easierphone Assistant” and “Phone for Easierphone”.

For purposes of this Terms of Use “Software” means all software programs distributed, published or otherwise made available by Pappy GmbH including, but not limited to mobile applications and applications accessed by means of a browser or other online communication method. Software also includes updates and upgrades as well as accompanying manual(s), packaging and other written materials or documentation, and any and all copies of such software and its materials.

Services, means all services made available by Pappy GmbH , including but not limited to services accessed through mobile applications, by means of a browser or by other online communication method.

Software and Services are collectively referred to as Pappy GmbH Services.

THE SOFTWARE IS LICENSED, NOT SOLD. YOUR USE OF THE SOFTWARE (AS SPECIFIED BELOW) IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THIS TERMS OF USE. BY INSTALLING, USING OR ACCESSING THE BELLURBIS GmbH SERVICES OR ANY MATERIALS INCLUDED IN OR WITH THE BELLURBIS’S SERVICES, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS OF THIS TERMS OF USE.

If you do not accept the terms of this Terms of Use, do not install, use or access the Pappy GmbH Services.


Konta

Tworzenie konta

Aby móc korzystać z niektórych funkcji Serwisu, Użytkownik musi zarejestrować konto (Konto) i podać określone informacje o sobie, zgodnie z wymogami formularza rejestracji konta. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

(a) wszystkie wymagane informacje rejestracyjne podane przez użytkownika są prawdziwe i dokładne;

(b) użytkownik będzie dbał o dokładność tych informacji. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w Serwisie.

Firma może zawiesić lub zlikwidować Konto Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Zakres odpowiedzialności

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do swojego Konta i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach jego Konta. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Spółki o każdym nieautoryzowanym użyciu, lub podejrzeniu nieautoryzowanego użycia konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Firma nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika powyższych wymagań.

Licencje

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE. Zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz ich warunkami, niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, ograniczonego prawa i licencji na użytkowanie jednej kopii Oprogramowania do osobistego, niekomercyjnego użytku, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Oprogramowania. Prawa przyznane w niniejszym dokumencie są uzależnione od przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania. Oprogramowanie jest udzielane Użytkownikowi na zasadzie licencji, a Użytkownik niniejszym potwierdza, że żaden tytuł ani własność do Oprogramowania nie jest przekazywana lub cedowana, a niniejsze Warunki użytkowania nie powinny być interpretowane jako sprzedaż jakichkolwiek praw do Oprogramowania.

LICENCJA NA USŁUGI. Zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz ich warunkami, niniejszym przyznaje użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, ograniczone prawo i licencję na korzystanie z Usług świadczonych przez , do użytku osobistego, niekomercyjnego, w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania. Prawa przyznane w niniejszym dokumencie są uzależnione od przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania.

OKRES OBOWIĄZYWANIA LICENCJI. Okres obowiązywania licencji na podstawie niniejszych Warunków użytkowania rozpoczyna się w dniu zaakceptowania przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania i zainstalowania lub korzystania w inny sposób z Oprogramowania i/lub Usług, a kończy się we wcześniejszym terminie, w którym Użytkownik pozbywa się Oprogramowania i/lub Usług lub rozwiązuje niniejsze Warunki użytkowania. Licencja użytkownika wygasa natychmiast, jeśli użytkownik podejmie próbę obejścia jakichkolwiek technicznych środków ochrony stosowanych w związku z Oprogramowaniem i/lub Usługami lub jeśli w inny sposób korzysta z Oprogramowania i/lub Usług z naruszeniem warunków niniejszych Warunków użytkowania.

WŁASNOŚĆ. Żadna inna Licencja nie zachowuje wszelkich praw, tytułów i udziałów w Usługach, w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, nazw handlowych, praw własności, patentów, tytułów, kodów komputerowych, efektów audiowizualnych, tematów, postaci, imion postaci, historii, dialogów, ustawień, dzieł sztuki, efektów dźwiękowych, utworów muzycznych oraz praw moralnych, zarejestrowanych lub nie, oraz wszelkich ich zastosowań. Usługi są chronione odpowiednimi przepisami prawa i traktatami na całym świecie. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, Usługi nie mogą być kopiowane, reprodukowane ani rozpowszechniane w żaden sposób ani na żadnym nośniku, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszym dokumencie są zastrzeżone przez.

Usługi stron trzecich

Usługi mogą zawierać łącza do usług stron trzecich i/lub usługi stron trzecich mogą być udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem Usług. Usługi te mogą obejmować między innymi łączność z mediami społecznościowymi i tym podobne. Usługi te podlegają odpowiednim warunkom określonym przez strony trzecie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami stron trzecich, ponieważ stanowią one umowę między użytkownikiem a odpowiednim dostawcą usług stron trzecich.


Ogólne warunki licencji

Użytkownik zobowiązuje się nie:

 1. wykorzystywać Usług w celach komercyjnych;
 2. rozpowszechniać, wydzierżawiać, licencjonować, sprzedawać, wynajmować, wypożyczać, przekazywać lub w inny sposób przenosić lub przydzielać Usług, jakichkolwiek ich kopii, lub jakichkolwiek haseł lub nazw użytkownika Usług, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody lub zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania;
 3. wykonywania kopii Usług lub jakiejkolwiek ich części, w tym między innymi Oprogramowania (w sposób inny niż określony w niniejszym dokumencie);
 4. publicznego udostępniania Usług lub udostępniania ich w sieci do użytku lub pobierania przez wielu użytkowników;
 5. z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Usługach lub niniejszych Warunkach użytkowania, korzystania z Usług lub instalowania ich (lub zezwalania innym na takie same działania) w sieci, do użytku on-line lub na więcej niż jednym komputerze jednocześnie;
 6. korzystania lub kopiowania Usług na publicznie udostępnionym komputerze lub w innej witrynie opartej na lokalizacji; pod warunkiem, że użytkownik może otrzymać oddzielną umowę licencyjną na udostępnienie Usług do użytku komercyjnego;
 7. odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować, tłumaczyć, przygotowywać prac pochodnych na podstawie lub w inny sposób modyfikować Usług, w całości lub w części;
 8. usuwania, zasłaniania lub modyfikowania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności, oznaczeń lub etykiet zawartych na lub w Usługach, fałszowania lub usuwania jakichkolwiek informacji o autorach, informacji prawnych lub innych oznaczeń o pochodzeniu lub źródle materiału;
 9. fałszywie przedstawiać źródła własności Usług;
 10. transportować, eksportować lub reeksportować (bezpośrednio lub pośrednio) do jakiegokolwiek kraju, do którego nie wolno dostarczać takich Usług na mocy amerykańskich lub innych praw eksportowych lub towarzyszących im regulacji, lub w inny sposób naruszać takie prawa lub regulacje, które mogą być zmieniane od czasu do czasu; lub
 11. skrobania, budowania baz danych ani tworzenia w inny sposób trwałych kopii treści zwracanych z Usług.

Jednakże, w odniesieniu do Oprogramowania instalowalnego, które zostało dostarczone na fizycznym nośniku, użytkownik może przekazać całe Oprogramowanie i towarzyszącą mu dokumentację na stałe innej osobie, pod warunkiem, że nie zachowa żadnych kopii (w tym kopii archiwalnych lub zapasowych) Oprogramowania, towarzyszącej mu dokumentacji lub jakiejkolwiek części lub komponentu towarzyszącej mu dokumentacji, a odbiorca wyrazi zgodę na warunki niniejszych Warunków użytkowania.

Oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego.

Usługi mogą obejmować środki kontroli dostępu do Usługi, zapobiegać nieautoryzowanym kopiom lub w inny sposób próbować uniemożliwić komukolwiek przekroczenie ograniczonych praw i licencji przyznanych na mocy niniejszych Warunków użytkowania. Tylko Usługi objęte ważną licencją mogą być używane w celu uzyskania dostępu do usług online oraz pobierania aktualizacji i poprawek. Użytkownik nie może ingerować w takie środki kontroli dostępu ani podejmować prób wyłączenia lub obejścia takich zabezpieczeń. Jeśli użytkownik wyłączy lub w inny sposób będzie ingerował w techniczne środki ochrony, Usługi nie będą działać prawidłowo.

Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi tworzenie treści, w tym między innymi skarg do przewoźników lotniczych (Skargi). W zamian za korzystanie z Usług i w zakresie, w jakim wkład użytkownika poprzez korzystanie z Usług daje podstawę do jakichkolwiek praw autorskich, praw projektowych lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, użytkownik niniejszym przyznaje wyłączne, wolne od tantiem, wieczyste, nieodwołalne, w pełni zbywalne i podlegające sublicencjonowaniu na całym świecie prawo i licencję na wykorzystanie wkładu użytkownika w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym, ale nie ograniczone do praw do reprodukcji, kopiowania, adaptacji, modyfikacji, wykonywania, wyświetlania, publikowania, nadawania, transmitowania lub w inny sposób komunikowania się z opinią publiczną za pomocą dowolnych środków, zarówno znanych jak i nieznanych, oraz rozpowszechniania wkładu użytkownika bez jakiegokolwiek dalszego powiadomienia lub wynagrodzenia dla użytkownika przez cały okres ochrony przyznanej prawom własności intelektualnej i przemysłowej przez obowiązujące prawo i konwencje międzynarodowe. Jeśli nie jest to wyraźnie zabronione przez obowiązujące przepisy, użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do ojcostwa, publikacji, reputacji lub przypisania w odniesieniu do “wykorzystania i korzystania z takich aktywów w związku z Usługami oraz powiązanymi towarami i usługami na mocy obowiązującego prawa. Niniejsza licencja oraz powyższe zrzeczenie się wszelkich stosownych praw moralnych zachowują ważność po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków użytkowania.

Usługi mogą wymagać połączenia z Internetem w celu uzyskania dostępu do Usług lub ich funkcji internetowych, uwierzytelnienia Oprogramowania lub wykonania innych funkcji. Aby niektóre funkcje Usług działały prawidłowo, użytkownik może być zobowiązany do posiadania i utrzymywania

(a) odpowiednie połączenie z Internetem i/lub

(b) ważne i aktywne konto w usłudze online, jak określono w dokumentacji związanej z Usługami.

Korzystając z Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w zależności od planu taryfowego użytkownika mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie danych przez osoby trzecie. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z dostawcą. Jeśli użytkownik nie utrzyma takiego konta, Usługi lub niektóre ich funkcje mogą nie działać lub mogą przestać działać prawidłowo, w całości lub częściowo.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji; Polityka prywatności

Instalując, uzyskując dostęp lub korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki gromadzenia informacji i korzystania z nich, w tym (w stosownych przypadkach) na przekazywanie danych do kraju spoza Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Szanujemy Państwa prawa do prywatności i uznajemy znaczenie ochrony wszelkich informacji zebranych na Państwa temat. Polityka prywatności wraz z późniejszymi zmianami jest dostępna na stronie “https://easierphone.com/privacy_policy/” (“Polityka Prywatności”) i mająca zastosowanie do niniejszych Warunków Korzystania. Polityka prywatności określa w jaki sposób, dlaczego i w jakim zakresie gromadzi i wykorzystuje dane osobowe i nieosobowe w odniesieniu do produktów i usług ‘s. Instalując, uzyskując dostęp lub korzystając z Usług, użytkownik wyraźnie zgadza się z warunkami Polityki prywatności oraz z wszelkimi warunkami zawartymi w niej przez odniesienie.


Płatności i zakupy

Termin może udzielać licencji na określone dobra wirtualne Użytkownika do wykorzystania w ramach Usług. O ile nie określono inaczej, te dobra wirtualne są uważane za integralną część Oprogramowania. Te wirtualne dobra mogą być licencjonowane zarówno za opłatą przy użyciu pieniędzy ze świata rzeczywistego, jak i bez żadnych oddzielnych opłat, w zależności od czasu. Te wirtualne dobra mogą być również licencjonowane za pomocą wirtualnej waluty strony trzeciej, takiej jak Kredyty Facebooka lub za pomocą oddzielnych kodów aktywacyjnych.

Wszelkie dobra wirtualne są licencjonowane Użytkownikowi na ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i odwołalnej podstawie i ograniczone wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

Należy pamiętać, że wszelkie płatności za licencje na dobra wirtualne lub wykup wirtualnej waluty osób trzecich są zawsze ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

To może zarządzać, regulować, kontrolować, modyfikować lub wyeliminować wirtualne towary w dowolnym momencie, z lub bez uprzedzenia. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej w przypadku skorzystania z takich praw.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest zobowiązany do zapewnienia zwrotu pieniędzy za towary wirtualne z jakiegokolwiek powodu, oraz że nie otrzyma pieniędzy ani innej rekompensaty za niewykorzystane towary wirtualne, niezależnie od tego, czy utrata licencji na podstawie niniejszych warunków użytkowania była dobrowolna czy niedobrowolna.


Gwarancja

Gwarancja na oprogramowanie fizyczne Produkty

Niniejszy warunek gwarantuje Użytkownikowi (jeśli jest on pierwszym i oryginalnym nabywcą Oprogramowania), że w zakresie, w jakim Oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikowi na fizycznym nośniku, oryginalny nośnik zawierający Oprogramowanie jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i obsługi przez 90 dni od daty zakupu. Jeśli obowiązujące przepisy prawne w Państwa jurysdykcji wymagają dłuższego okresu gwarancji niż wspomniane 90 dni, okres gwarancji zostanie odpowiednio zmieniony. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik znajdzie wadę fizycznego nośnika danych w okresie gwarancyjnym, zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany każdego fizycznego nośnika danych i związanego z nim Oprogramowania, które okaże się wadliwe w okresie gwarancyjnym, tak długo jak Oprogramowanie jest obecnie dystrybuowane na zasadach komercyjnych przez . Jeśli Oprogramowanie nie jest już dostępne, zachowuje prawo do zastąpienia go podobnym elementem o równej lub większej wartości. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do fizycznego nośnika danych i Oprogramowania dostarczonego pierwotnie przez i nie dotyczy normalnego zużycia. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania i traci ważność, jeżeli wada powstała w wyniku nadużycia, złego traktowania lub zaniedbania. Wszelkie gwarancje dorozumiane przewidziane przez ustawę są wyraźnie ograniczone do okresu gwarancji opisanego powyżej.

W przypadku zwrotu Oprogramowania objętego powyższą ograniczoną gwarancją, prosimy o przesłanie oryginalnego Oprogramowania wyłącznie na adres podany poniżej i dołączenie: swojego imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego; kserokopii paragonu z datą oraz krótkiej notatki opisującej wadę i system, na którym działa Oprogramowanie.

Brak innych gwarancji

Niezależnie od powyższej gwarancji na fizyczny nośnik pamięci określonej w punkcie powyżej i w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, usługi są dostarczane użytkownikowi w stanie, w jakim się znajdują, ze wszystkimi wadami, bez jakiejkolwiek gwarancji, bez zapewnień wydajności lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, a użytkownik korzysta z nich na swoje wyłączne ryzyko. całe ryzyko związane z zadowalającą jakością i wydajnością spoczywa na użytkowniku. licencjodawcy i partnerzy kanału nie udzielają i niniejszym wyłączają wszelkie wyraźne, dorozumiane lub ustawowe gwarancje, w tym dorozumiane gwarancje stanu, nieprzerwanego użytkowania, dokładności danych (w tym między innymi danych dotyczących lokalizacji), przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw osób trzecich oraz gwarancje (jeśli istnieją) wynikające z przebiegu transakcji, użytkowania lub praktyki handlowej. licencjodawcy i partnerzy dystrybucyjni nie gwarantują, że oprogramowanie nie będzie przeszkadzać użytkownikowi w korzystaniu z niego; że usługi spełnią wymagania użytkownika; że działanie usług będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, lub że usługi będą współdziałać lub będą kompatybilne z innymi usługami, lub że wszelkie błędy w usługach zostaną naprawione. żadne ustne lub pisemne porady udzielane przez licencjodawców i partnerów handlowych lub jakichkolwiek autoryzowanych przedstawicieli nie stanowią gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiednich ustawowych praw konsumenta, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w danej jurysdykcji.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku podmioty stowarzyszone, licencjodawcy lub partnerzy kanału nie będą ponosić odpowiedzialności za specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z posiadania, dostępu, użytkowania lub nieprawidłowego działania usług, w tym między innymi za szkody majątkowe, utratę wartości firmy, awarię lub nieprawidłowe działanie komputera oraz, w zakresie dozwolonym przez prawo, za szkody na osobie, szkody majątkowe, utracone zyski lub odszkodowania za straty moralne z jakichkolwiek przyczyn wynikających z lub związanych z niniejszymi warunkami użytkowania lub oprogramowaniem, niezależnie od tego, czy wynikają one z czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), umowy, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób oraz niezależnie od tego, czy licencjodawcy lub partnerzy kanału zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Dla celów niniejszej sekcji, licencjodawcy i partnerzy kanałowi są beneficjentami stron trzecich do ograniczeń odpowiedzialności określonych w niniejszym dokumencie i mogą egzekwować niniejsze warunki użytkowania wobec użytkownika.

 

Ponieważ niektóre państwa nie zezwalają na pewne ograniczenia odpowiedzialności, niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie będzie miało zastosowania wyłącznie w zakresie, w jakim jakiekolwiek konkretne postanowienie niniejszego ograniczenia odpowiedzialności jest zabronione przez jakiekolwiek prawo federalne, stanowe lub miejskie, które nie może zostać wyłączone. Niniejsze warunki użytkowania dają użytkownikowi określone prawa, a użytkownik może posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

W żadnym wypadku odpowiedzialność affiliates lub licencjodawców za wszelkie szkody (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo) nie przekroczy rzeczywistej ceny zapłaconej przez użytkownika za korzystanie z usług.

Inne zasady i warunki

TERMINATION: This Terms of Use will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In such an event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts and cease and desist from accessing any  Services. With regards to Software delivered on a physical storage medium you can end this Terms of Use by destroying the Software and all copies and reproductions of the Software and deleting and permanently purging the Software from any client server or computer on which it has been installed.

EQUITABLE REMEDIES: You hereby agree that if the terms of this Terms of Use are not specifically observed,  will be irreparably damaged, and therefore you agree that  shall be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect to your breach of any of the terms of this Terms of Use, in addition to any other available remedies.

AFFILIATE: For purposes of this Terms of Use, an affiliated or  means any legal entity that is directly or indirectly controlled by  for so long as such control lasts. Control shall exist through direct or indirect ownership of more than 50 % of the nominal value of the issued equity share capital or more than 50 % of the shares entitling the holders to vote for the election of the members of the board of directors or persons performing similar functions.

INDEMNITY: You agree to indemnify, defend and hold , its partners, affiliates, contractors, officers, directors, employees and agents harmless from and against any and all damages, losses and expenses arising directly or indirectly from: (i) your acts and omissions to act in using the  Services pursuant to the terms of the Terms of Use; or (ii) your breach of this Terms of Use.

MISCELLANEOUS: This Terms of Use represents the complete agreement concerning this license between the parties and supersedes all prior agreements and representations between them.  Pappy reserves the right, at its discretion, to change, modify, add or remove portions of this Terms of Use by posting the updated Terms of Use on the website. You will be deemed to have accepted such changes by continuing to use the  Services. If any provision of this Terms of Use is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining provisions of this Terms of Use shall not be affected.


Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu szwajcarskiemu bez odniesienia do wyboru prawa. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania.

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami użytkowania lub ich naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością będą ostatecznie rozstrzygane według uznania ‘s (i) przed sądami właściwymi dla Państwa miejsca zamieszkania; lub (ii) w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami przyspieszonego arbitrażu Instytutu Arbitrażowego Szwajcarskiej Izby Handlowej. Arbitraż będzie prowadzony w Zurychu, Szwajcaria. Użytkownik zgadza się, że może wnosić roszczenia przeciwko wyłącznie w swoim indywidualnym charakterze, a nie jako powód lub członek klasy w jakimkolwiek rzekomym postępowaniu zbiorowym lub reprezentatywnym.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ UMOWY, MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SUPPORT@EASIERPHONE.COM.