Easierphone and Easierphone asistant terms of use

Van toepassing vanaf: 7 juni, 2021


The following terms of use (Terms of Use) constitute an agreement between you and Pappy GmbH (Pappy), having its place of business at Flüelastrasse 6, 8048 Zürich, Switzerland. This Terms of Use governs your use of Software and Services (as specified below). These Terms of use apply to the Apps “Easierphone”, “Easierphone Assistant” and “Phone for Easierphone”.

For purposes of this Terms of Use “Software” means all software programs distributed, published or otherwise made available by Pappy GmbH including, but not limited to mobile applications and applications accessed by means of a browser or other online communication method. Software also includes updates and upgrades as well as accompanying manual(s), packaging and other written materials or documentation, and any and all copies of such software and its materials.

Services, means all services made available by Pappy GmbH , including but not limited to services accessed through mobile applications, by means of a browser or by other online communication method.

Software and Services are collectively referred to as Pappy GmbH Services.

THE SOFTWARE IS LICENSED, NOT SOLD. YOUR USE OF THE SOFTWARE (AS SPECIFIED BELOW) IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THIS TERMS OF USE. BY INSTALLING, USING OR ACCESSING THE BELLURBIS GmbH SERVICES OR ANY MATERIALS INCLUDED IN OR WITH THE BELLURBIS’S SERVICES, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS OF THIS TERMS OF USE.

If you do not accept the terms of this Terms of Use, do not install, use or access the Pappy GmbH Services.


Rekeningen

Account aanmaken

Om bepaalde functies van de Dienst te gebruiken, moet u zich registreren voor een account (Account) en bepaalde informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd door het account registratieformulier. U verklaart en garandeert dat:

(a) alle vereiste registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw en accuraat is;

(b) u zult de juistheid van dergelijke informatie handhaven. U kunt uw Account op elk moment verwijderen, om welke reden dan ook, door de instructies op de Dienst te volgen.

Bedrijf kan uw Account opschorten of beëindigen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Account verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de inloggegevens van uw Account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw Account plaatsvinden. U stemt ermee in het Bedrijf onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik, of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Het bedrijf kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van de bovenstaande vereisten.

Licenties

SOFTWARELICENTIE. Onder voorbehoud van deze gebruiksvoorwaarden en de bepalingen en voorwaarden, verleent de Software u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie om één exemplaar van de Software te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij anders vermeld in de documentatie van de Software. De hierin verleende rechten zijn afhankelijk van uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. De Software wordt aan u in licentie gegeven en u erkent hierbij dat geen titel of eigendom van de Software wordt overgedragen of toegewezen en dat deze Gebruiksvoorwaarden niet mogen worden opgevat als een verkoop van rechten op de Software.

SERVICE LICENTIE. Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden en de bepalingen en voorwaarden, verleent hierbij aan u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie om de Diensten te gebruiken zoals verstrekt door , voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik, op de wijze toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden. De hierin verleende rechten zijn afhankelijk van uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden.

LICENTIE TERMIJN. De duur van uw licenties onder deze Gebruiksvoorwaarden vangt aan op de datum waarop u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en de Software en/of Diensten installeert of anderszins gebruikt en eindigt op de vroegste datum van ofwel uw verwijdering van de Software en/of Diensten of ‘s beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden. Uw licentie wordt onmiddellijk beëindigd indien u technische beschermingsmaatregelen die in verband met de Software en/of Diensten worden gebruikt, tracht te omzeilen of indien u de Software en/of Diensten anderszins gebruikt in strijd met de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.

EIGENDOM. Geen andere Licenties behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, octrooien, titels, computercodes, audiovisuele effecten, thema’s, personages, namen van personages, verhalen, dialogen, settings, artwork, geluidseffecten, muziekwerken, en morele rechten al dan niet geregistreerd en alle toepassingen daarvan. De Diensten worden beschermd door toepasselijke wetten en verdragen over de hele wereld. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door dwingende wetgeving, mogen de Diensten niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd op enige wijze of medium, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan.

Diensten van derden

Diensten kunnen links bevatten naar diensten van derden en/of de diensten van derden kunnen via Diensten aan u ter beschikking worden gesteld. Deze diensten kunnen onder meer connectiviteit met de sociale media en dergelijke omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt. Deze diensten zijn onderworpen aan de respectieve voorwaarden en bepalingen van derden. Bestudeer deze voorwaarden van derden zorgvuldig, aangezien zij een overeenkomst vormen tussen u en de toepasselijke dienstverlener van derden.


Algemene licentievoorwaarden

U stemt ermee in om niet:

 1. de Diensten commercieel te exploiteren;
 2. de Diensten, kopieën daarvan, of wachtwoorden of gebruikersnamen van Diensten te distribueren, leasen, in licentie geven, verkopen, verhuren, uitlenen, overdragen of anderszins over te dragen of toe te wijzen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van of zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden;
 3. een kopie te maken van de Diensten of enig deel daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de Software (anders dan zoals hierin uiteengezet);
 4. de Diensten openbaar te maken of beschikbaar te stellen op een netwerk voor gebruik of download door meerdere gebruikers;
 5. tenzij anders specifiek bepaald door de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden, de Diensten te gebruiken of te installeren (of anderen toe te staan hetzelfde te doen) op een netwerk, voor online gebruik, of op meer dan één computer tegelijkertijd;
 6. de Diensten te gebruiken of te kopiëren op een publiek gedeelde computer of een andere locatiegebaseerde site; op voorwaarde dat u mogelijk een afzonderlijke sitelicentieovereenkomst krijgt aangeboden om de Diensten beschikbaar te maken voor commercieel gebruik;
 7. reverse-engineering, decompileren, demonteren, vertalen, afgeleide werken voorbereiden op basis van of anderszins de Diensten wijzigen, geheel of gedeeltelijk;
 8. auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsrechtmededelingen, merken of labels op of in de Services te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen, auteursvermeldingen, wettelijke vermeldingen of andere labels van de oorsprong of bron van het materiaal te vervalsen of te verwijderen
 9. de bron van eigendom van de Diensten verkeerd voorstelt;
 10. vervoeren, exporteren of herexporteren (direct of indirect) naar een land dat deze Diensten niet mag ontvangen op grond van de Amerikaanse of andere exportwetten of bijbehorende voorschriften, of anderszins deze wetten of voorschriften, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, overtreden; of
 11. scrapen, databases opbouwen of anderszins permanente kopieën maken van inhoud die terugkomt van de Diensten.

Met betrekking tot installeerbare Software die op een fysiek opslagmedium is geleverd, kunt u echter de volledige Software en de begeleidende documentatie op permanente basis aan een andere persoon overdragen, zolang u geen kopieën (met inbegrip van archief- of back-upkopieën) van de Software, de begeleidende documentatie of enig deel of onderdeel van de Software met de begeleidende documentatie behoudt, en de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden

De Software is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik.

De Diensten kunnen maatregelen bevatten om de toegang tot de Dienst te controleren, onbevoegde kopieën te voorkomen of op andere wijze te trachten te voorkomen dat iemand de beperkte rechten en licenties die onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend, overschrijdt. Alleen Services met een geldige licentie kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot online services en om updates en patches te downloaden. U mag dergelijke toegangscontrolemaatregelen niet verstoren of proberen dergelijke veiligheidsvoorzieningen uit te schakelen of te omzeilen. Indien u de technische beschermingsmaatregelen uitschakelt of anderszins manipuleert, zullen de Diensten niet naar behoren functioneren.

De Diensten kunnen u in staat stellen inhoud te creëren, met inbegrip van maar niet beperkt tot klachten aan luchtvaartmaatschappijen (Klachten). In ruil voor het gebruik van de Diensten, en voor zover uw bijdragen door het gebruik van de Diensten aanleiding geven tot enig auteursrecht, modelrecht of enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht, verleent u hierbij een exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig overdraagbaar en sublicentieerbaar wereldwijd recht en licentie om uw bijdragen te gebruiken op welke wijze en voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot de rechten om uw bijdragen te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, uit te zenden, over te dragen of op andere wijze openbaar te maken met alle nu bekende of onbekende middelen en te distribueren zonder verdere kennisgeving of vergoeding aan u van welke aard dan ook voor de gehele duur van de bescherming die door de toepasselijke wetten en internationale verdragen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten wordt toegekend. Indien niet uitdrukkelijk verboden door dwingende wetgeving, doet u hierbij afstand van alle morele rechten van vaderschap, publicatie, reputatie, of attributie met betrekking tot ‘s gebruik en genot van dergelijke activa in verband met de Diensten en gerelateerde goederen en diensten onder de toepasselijke wetgeving. Deze licentieverlening aan , en de hierboven vermelde afstand van alle toepasselijke morele rechten, overleeft elke beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden.

De Diensten kunnen een internetverbinding vereisen om toegang te krijgen tot de Diensten of de op het internet gebaseerde functies, om de Software te verifiëren of om andere functies uit te voeren. Om bepaalde functies van de Diensten naar behoren te laten functioneren, kan het nodig zijn dat u beschikt over en het volgende onderhoudt

(a) een adequate internetverbinding en/of

(b) een geldige en actieve account bij een online dienst zoals uiteengezet in de documentatie met betrekking tot Diensten.

Door de Diensten te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat de kosten voor gegevensoverdracht naar derden afhankelijk van uw data-abonnement van toepassing kunnen zijn. Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie. Indien u dergelijke accounts niet onderhoudt, is het mogelijk dat de Services of bepaalde functies van de Services niet of niet naar behoren werken, hetzij geheel of gedeeltelijk.

Verzameling en gebruik van informatie; Privacybeleid

Door de Diensten te installeren, te openen of te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden voor het verzamelen en gebruiken van informatie, inclusief (waar van toepassing) de overdracht van gegevens naar een land buiten de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte of de Verenigde Staten van Amerika.

Wij respecteren uw privacyrechten en erkennen het belang van de bescherming van alle over u verzamelde informatie. Het van tijd tot tijd gewijzigde privacybeleid is beschikbaar op “https://easierphone.com/privacy_policy/” (“Privacybeleid”) en van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. Het privacybeleid bepaalt hoe, waarom en in welke mate persoonlijke en niet-persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt in verband met ‘s producten en diensten. Door de Diensten te installeren, te openen of te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van het Privacybeleid en met alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen door middel van verwijzing.


Betaling en aankopen

De termijn kan uw bepaalde virtuele goederen in licentie geven om binnen de Diensten te worden gebruikt. Tenzij anders bepaald, worden deze virtuele goederen geacht integraal deel uit te maken van de Software. Deze virtuele goederen kunnen zowel tegen betaling met echt geld als zonder afzonderlijke vergoeding in licentie worden gegeven, zoals van tijd tot tijd van toepassing is. Deze virtuele goederen kunnen ook in licentie worden gegeven door gebruik te maken van virtuele valuta van derden, zoals Facebook Credits of door gebruik te maken van aparte activeringscodes.

Alle virtuele goederen worden u in licentie gegeven op een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepelijke basis en alleen voor niet-commercieel gebruik.

Let op: elke betaling voor licenties voor virtuele goederen of inwisseling van virtuele valuta van derden is altijd definitief en niet terugbetaalbaar.

Deze kan virtuele goederen op elk moment, met of zonder kennisgeving, beheren, reguleren, controleren, wijzigen of elimineren. zal geen aansprakelijkheid hebben jegens u of een derde partij in het geval dat dergelijke rechten worden uitgeoefend.

Behoudens dwingende wetgeving, erkent u dat het niet verplicht is om een terugbetaling te doen voor virtuele goederen om welke reden dan ook, en dat u geen geld of andere compensatie zult ontvangen voor ongebruikte virtuele goederen, ongeacht of uw verlies van de licentie onder deze gebruiksvoorwaarden vrijwillig of onvrijwillig was.


Garantie

Garantie voor fysieke software Producten

Deze voorwaarde garandeert u (indien u de eerste en oorspronkelijke koper van de Software bent) voor zover de Software aan u ter beschikking is gesteld op een fysiek opslagmedium, dat het originele opslagmedium dat de Software bevat vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik en service gedurende 90 dagen vanaf de datum van aankoop. Indien de verplichte wetgeving in uw rechtsgebied een langere garantietermijn vereist dan de bovengenoemde 90 dagen, wordt de garantietermijn dienovereenkomstig aangepast. Indien u om welke reden dan ook een defect in het fysieke opslagmedium vaststelt tijdens de garantieperiode, stemt u ermee in om kosteloos elk fysiek opslagmedium en de bijbehorende Software te vervangen die binnen de garantieperiode defect blijken te zijn, zolang de Software momenteel commercieel wordt gedistribueerd door . Indien de Software niet langer beschikbaar is, behoudt hij zich het recht voor om een gelijkaardig stuk Software van gelijke of grotere waarde te vervangen. Deze garantie is beperkt tot het fysieke opslagmedium en de Software zoals oorspronkelijk geleverd door en is niet van toepassing op normale slijtage. Deze garantie is niet van toepassing en vervalt indien het defect is ontstaan door misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Alle door de wet voorgeschreven impliciete garanties zijn uitdrukkelijk beperkt tot de hierboven beschreven garantieperiode.

Wanneer u de Software retourneert waarop de bovenstaande beperkte garantie van toepassing is, stuurt u de originele Software uitsluitend naar het hieronder vermelde adres en voegt u toe: uw naam en retouradres, een fotokopie van uw gedateerde aankoopbewijs en een korte beschrijving van het defect en het systeem waarop u de Software gebruikt.

Geen andere garanties

Niettegenstaande de hierboven vermelde garantie voor het fysieke opslagmedium zoals gespecificeerd in sectie hierboven, en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, worden de diensten aan u geleverd zoals ze zijn, met alle gebreken, zonder garantie van welke aard dan ook, zonder prestatiegaranties of garanties van welke aard dan ook, en uw gebruik is op eigen risico. het volledige risico van bevredigende kwaliteit en prestaties berust bij u. , licentiegevers en kanaalpartners geven geen en wijzen hierbij alle expliciete, impliciete of wettelijke garanties af, met inbegrip van impliciete garanties met betrekking tot de staat, ononderbroken gebruik, nauwkeurigheid van gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot locatiegegevens), verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, geen inbreuk op rechten van derden, en garanties (indien van toepassing) die voortvloeien uit de gang van zaken, het gebruik of handelspraktijken. , licentiegevers en kanaalpartners geven geen garantie tegen interferentie met uw genot van de software; dat de diensten aan uw eisen zullen voldoen; dat de werking van de diensten ononderbroken of foutloos zal zijn, of dat de diensten zullen samenwerken of compatibel zullen zijn met andere diensten of dat eventuele fouten in de diensten zullen worden gecorrigeerd. geen enkel mondeling of schriftelijk advies verstrekt door , licentiegevers en kanaalpartners of een bevoegde vertegenwoordiger zal een garantie creëren. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van of beperkingen op impliciete garanties of de beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen alleen van toepassing zijn voor zover de wet in het toepasselijke rechtsgebied dat toestaat.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen , filialen, licentiegevers of kanaalpartners aansprakelijk zijn voor speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit bezit, toegang, gebruik of storing van de diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan eigendommen, verlies van goodwill, computerstoringen of storingen en, voor zover toegestaan door de wet, schade voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, gederfde winsten of bestraffende schade als gevolg van welke oorzaak dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden of de software, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract, strikte aansprakelijkheid of anderszins en ongeacht of , licentiegevers of kanaalpartners op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor de toepassing van deze paragraaf zijn licentiegevers en kanaalpartners derde-begunstigden van de beperkingen van aansprakelijkheid die hierin zijn gespecificeerd en zij kunnen deze gebruiksvoorwaarden tegenover u afdwingen.

 

Omdat sommige staten/landen bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen niet toestaan, is deze aansprakelijkheidsbeperking van toepassing voor zover de wet in het toepasselijke rechtsgebied dit toestaat. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing uitsluitend voor zover een specifieke bepaling van deze aansprakelijkheidsbeperking verboden is door een federale, staats- of gemeentelijke wet, die niet kan worden vrijgesteld. Deze gebruiksvoorwaarden geven u specifieke wettelijke rechten, en u kunt andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van affiliates of licentiegevers voor alle schade (behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving) hoger zijn dan de werkelijke prijs die door u is betaald voor het gebruik van de diensten.

Andere bepalingen en voorwaarden

BEËINDIGING: Deze gebruiksvoorwaarden worden automatisch beëindigd indien u zich niet aan de voorwaarden houdt. In een dergelijk geval moet u alle kopieën van de Software en alle onderdelen ervan vernietigen en de toegang tot alle Services staken en gestaakt houden. Met betrekking tot Software geleverd op een fysiek opslagmedium kunt u deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen door de Software en alle kopieën en reproducties van de Software te vernietigen en de Software te wissen en permanent te zuiveren van elke client-server of computer waarop de Software geïnstalleerd is geweest.

BILLIJKE RECHTSMIDDELEN: U stemt er hierbij mee in dat indien de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden niet specifiek worden nageleefd, onherstelbare schade zal worden toegebracht, en daarom stemt u ermee in dat u, zonder borgstelling, andere zekerheid of bewijs van schadevergoeding, recht zult hebben op passende billijke rechtsmiddelen met betrekking tot uw schending van een van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen.

AFFILIATE: In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder een gelieerde of een juridische entiteit verstaan waarover direct of indirect zeggenschap wordt uitgeoefend zolang deze zeggenschap voortduurt. Zeggenschap bestaat door het rechtstreeks of middellijk bezit van meer dan 50 % van de nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal of meer dan 50 % van de aandelen waaraan stemrecht is verbonden voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur of van personen met een soortgelijke functie.

VRIJWARING: U gaat ermee akkoord om haar partners, filialen, contractanten, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle schade, verliezen en onkosten die direct of indirect voortvloeien uit: (i) uw handelen en nalaten te handelen bij het gebruik van de Diensten in overeenstemming met de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden; of (ii) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

DIVERSEN: Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst betreffende deze licentie tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen hen. Pappy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen door de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden op de website te publiceren. U wordt geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard door de Diensten te blijven gebruiken. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling alleen worden gewijzigd voor zover dat nodig is om deze afdwingbaar te maken en zullen de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet worden gelaten.


Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Zwitserland, zonder verwijzing naar de regels inzake rechtskeuze. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

Elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of de schending, beëindiging of geldigheid ervan zal definitief worden beslecht naar ‘s goeddunken (i) voor de bevoegde rechter van uw woonplaats, of (ii) door arbitrage overeenkomstig de regels voor versnelde arbitrage van het Arbitrage-instituut van de Zwitserse Kamer van Koophandel. De arbitrage vindt plaats in Zürich, Zwitserland. U stemt ermee in dat u alleen vorderingen kunt instellen in uw individuele hoedanigheid en niet als eiser of lid van een groep in een vermeende collectieve of representatieve procedure.

ALS U VRAGEN HEBT OVER DEZE OVEREENKOMST, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET SUPPORT@EASIERPHONE.COM